Viherlassila

Vi­her­las­si­la OY, tur­ku­lai­nen per­hey­ri­tys – pal­ve­lu on ai­na pai­kal­lis­ta!

Vi­her­las­si­la OY  on hem­mo­tel­lut asiak­kai­taan jo lä­hes 40 vuot­ta tar­joam­alla kor­kea­laa­tui­sia pal­ve­lu­ja ja tuot­tei­ta kai­kis­sa puu­tar­haan ja kas­vei­hin liit­ty­vis­sä tar­peis­sa. Alueen laa­jin kas­vien ja kuk­kien se­kä puu­tar­ha­tar­vik­kei­den va­li­koi­ma, luo­tet­ta­va ja am­mat­ti­tai­toi­nen hen­ki­lö­kun­ta se­kä asian­tun­te­va ja asia­kas­läh­töi­nen pal­ve­lu ovat yk­si­tyi­sen per­hey­ri­tyk­sem­me pää­vah­vuuk­sia.

Pai­kal­li­suus ja ko­ti­mai­suus ovat meil­le tär­kei­tä ar­vo­ja, mis­tä joh­tuen vil­je­lem­me­kin tai­mia omal­la tai­mis­tol­lam­me Tu­run Met­sä­mäes­sä.

Ala­ti uu­dis­tu­va­na puu­tar­ha-alan yri­tyk­se­nä py­sym­me ajan ta­sal­la puu­tar­ha­maail­man uu­sis­ta tuu­lis­ta, mi­kä tar­koit­taa uu­sia elä­myk­siä ja raik­kai­ta ideoi­ta pait­si asiak­kail­lem­me, myös työn­te­ki­jöil­lem­me.

Jos etsit uu­sia ideoi­ta puu­tar­haa­si tai ken­ties unel­mie­si mor­sius­kimp­pua häi­hi­si, olem­me val­mii­na aut­ta­maan!
Meil­lä ei tun­ne­ta tyh­miä ky­sy­myk­siä, vaan opas­tam­me Si­nua mie­lel­läm­me ihan alus­ta al­kaen – liit­tyi­vät­pä tar­pee­si sit­ten pi­haan tai puu­tar­haan, vi­her­si­sus­tuk­seen tai vaik­ka­pa on­nit­te­lu­kuk­kien va­lin­taan!

Tervetuloa pihastelemaan!

Hemmottelemme kanta-asiakkaamme pihoille! Katso tarjouksemme https://viherlassila.fi/tarjoukset/

Yhteystiedot

SOME

Palvelut

  • Kotiinkuljetus
  • Leikkokukka
  • Matkailukohde
  • Puutarhuripalvelu
  • Viherkasvihuolto
  • Viherrakentaminen

Sijainti

Viherlassila